Qui som

ESTATUTS, Article 4

1. Poden formar part de l’associació totes les persones físiques o jurídiques residents i empadronades a AGELL que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats.

2. Per formalitzar la seva Alta com associat s’hauran de subministrar les dades necessàries per la seva inscripció, acceptant les clàusules de Protecció de Dades incloses al document d’Alta, que hauran de signar.

3. L’associació te dos tipus de socis: a) Socis de Ple Dret i b) Socis Col·laboradors

a) Poden ser socis de Ple Dret totes les persones físiques amb 18 anys acomplerts o jurídiques a través del seu representant i en tot cas persones que tinguin capacitat d’obrar.

b) Poden ser socis Col·laboradors totes les persones físiques amb 16 anys acomplerts i menors de 18 anys, però no tindran dret de vot ni podran optar a càrrecs de la Junta Directiva.

4. Pel que fa a les persones jurídiques: La persona jurídica indicarà al document d’Alta qui es el seu representant a l’Associació. En cas de canvi ho haurà d’indicar per escrit dirigit a l’Associació. En un mateix domicili no hi pot haver mes d’un representant de persona jurídica de ple dret.

5. En tot cas la sol·licitud d’ingrés ha de ser acceptada per la Junta Directiva, que ho comunicarà en la propera Assemblea General.